மண்டல ஆய்வு - பள்ளி பார்வையின் போது கல்வித்துறை அலுவலர்கள் TN EMIS Monitoring App ல் பதிவு செய்யும் விவரங்கள் !

மண்டல ஆய்வு - பள்ளி பார்வையின் போது கல்வித்துறை அலுவலர்கள் TN EMIS Monitoring App ல் பதிவு செய்யும் விவரங்கள் !TN EMIS கண்காணிப்பு செயலி மூலம் பள்ளிக்கல்வித் துறை அலுவலர்கள் பள்ளி மற்றும் வகுப்பறை ஆய்வு - பதிவு செய்யும் விவரங்கள்HOD's School Inspection – TN EMIS Monitoring App - User Manual – School Inspection module - Download here 🔘☑️ Dear Teachers / Educational WhatsApp Group Admins Please add this Number 9843730782 to receive News from intamil24.com

Post a Comment

0 Comments