kandha sasti kavasam lyrics in tamil | கந்த சஷ்டி கவசம் பாடல்

கந்த சஷ்டி கவசம் பாடல் வரிகள்kandha sasti kavasam lyrics in tamil

துதிப்போர்க்கு வல்வினை போம்; துன்பம்போம்; நெஞ்சில்

பதிப்போர்க்குச் செல்வம் பலித்துக்-கதித்தோங்கும்

நிஷ்டையுங் கைகூடும், நிமலரருள் கந்தர்

சஷ்டி கவசம் தனை.

 

அமர ரிடர்தீர அமரம் புரிந்த

குமரனடி நெஞ்சே குறி.

சஷ்டியை நோக்கச் சரவண பவனார்

சிஷ்டருக் குதவும் செங்கதிர் வேலோன்

 

பாதம் இரண்டில் பன்மணிச் சதங்கை

கீதம் பாடக் கிண்கிணி யாட

 

மையல் நடனஞ்செய்யும் மயில்வா கனனார்

கையில் வேலால் எனைக் காக்கவென் றுவந்து

வரவர வேலா யுதனார் வருக

வருக வருக மயிலோன் வருக

 

இந்திரன் முதலா எண்டிசை போற்ற

மந்திர வடிவேல் வருக வருக!

வாசவன் மருகா வருக வருக

நேசக் குறமகள் நினைவோன் வருக

 

ஆறுமுகம் படைத்த ஐயா வருக

நீறிடும் வேலவன் நித்தம் வருக

சிரகிரி வேலவன் சீக்கிரம் வருக!

சரவண பவனார் சடுதியில் வருக

 

ரவண பவச ர ர ர ர ர ர ர

ரிவண பவச ரி ரி ரி ரி ரி ரி ரி

விநபவ சரவண வீரா நமோநம

நிபவ சரவண நிறநிற நிறென

 

வசுர வணப வருக வருக

அசுரர் குடிகெடுத்த ஐயா வருக

என்னை ஆளும் இளையோன் கையில்

பன்னிரண் டாயுதம் பாசாங் குசமும்

 

பரந்த விழிகள் பன்னிரண் டிலங்க

விரைந்தெனைக் காக்க வேலோன் வருக

ஐயும் கிலியும் அடைவுடன் சவ்வும்

உய்யொளி சௌவும் உயிரைங் கிலியும்

 

கிலியுஞ் சௌவும் கிளரொளி யையும்

நிலைபெற் றென்முன் நித்தமும் ஒளிரும்

சண்முகன் நீயும் தனியொளி யொவ்வும்

குண்டலி யாஞ்சிவ குகன் தினம் வருக!

kandha sasti kavasam lyrics in tamil


kandha sasti kavasam lyrics in tamil

ஆறு முகமும் அணிமுடி ஆறும்

நீறிடு நெற்றியில் நீண்ட புருவமும்

பன்னிரு கண்ணும் பவளச்செவ் வாயும்

நன்னெறி நெற்றியில் நவமணிச் சுட்டியும்

 

ஈராறு செவியில் இலகுகுண் டலமும்

ஆறிரு திண்புயத் தழகிய மார்பில்

பல்பூ ஷணமும் பதக்கமும் தரித்து

நன்மணி பூண்ட நவரத்ன மாலையும்

 

முப்புரி நூலும் முத்தணி மார்பும்

செப்பழ குடைய திருவயி றுந்தியும்

துவண்ட மருங்கில் சுடரொளிப் பட்டும்

நவரத்தினம் பதித்த நற்சீ ராவும்

 

இருதொடை யழகும் இணைமுழந் தாளும்

திருவடி யதனில் சிலம்பொலி முழங்க

செககண செககண செககண செகண

மொகமொக மொகமொக மொகமொக மொகென

 

நகநக நகநக நகநக நகென

டிகுகுண டிகுடிகு டிகுகுண டிகுண

ரரரர ரரரர ரரரர ரரர

ரிரிரிரி ரிரிரிரி ரிரிரிரி ரிரிரி

 

டுடுடுடு டுடுடுடு டுடுடுடு டுடுடு

டகுடகு டிகுடிகு டங்கு டிங்குகு

விந்து விந்து மயிலோன் விந்து

முந்து முந்து முருகவேள் முந்து

 

என்றனை யாளும் ஏரகச் செல்வ

மைந்தன் வேண்டும் வரமகிழ்ந் துதவும்

லாலா லாலா லாலா வேசமும்

லீலா லீலா லீலா வினோ தனென்று

 

உன் திருவடியை உறுதியென் றெண்ணும்

எந்தலை வைத்துன் இணையடி காக்க

என்னுயிர்க் குயிராம் இறைவன் காக்க

பன்னிரு விழியால் பாலனைக் காக்க

 

 

அடியேன் வதனம் அழகுவேல் காக்க

பொடிபுனை நெற்றியைப் புனிதவேல் காக்க

கதிர்வேல் இரண்டும் கண்ணினைக் காக்க

விதிசெவி இரண்டும் வேலவர் காக்க

 

நாசிகளி ரண்டும் நல்வேல் காக்க

பேசிய வாய்தனைப் பெருவேல் காக்க

முப்பத் திருபல் முனைவேல் காக்க

செப்பிய நாவைச் செவ்வேல் காக்க

 

கன்னமி ரண்டும் கதிர்வேல் காக்க

என்னிளங் கழுத்தை இனியவேல் காக்க

மார்பை ரத்ன வடிவேல் காக்க

சேரிள முலைமார் திருவேல் காக்க

 

வடிவே லிருதோள் வளம்பெறக் காக்க

பிடரிக ளிடண்டும் பெருவேல் காக்க

அழகுடன் முதுகை அருள்வேல் காக்க

பழுபதி னாறும் பருவேல் காக்க

 

 

 

வெற்றிவேல் வயிற்றை விளங்கவே காக்க

சிற்றிடை யழகுறச் செவ்வேல் காக்க

நாணாங் கயிற்றை நல்வேல் காக்க

ஆண்குறி யிரண்டும் அயில்வேல் காக்க

 

பிட்ட மிரண்டும் பெருவேல் காக்க

வட்டக் குதத்தை வல்வேல் காக்க

பணைத் தொடை இரண்டும் பருவேல் காக்க

 

கணைக்கால் முழந்தாள் கதிர்வேல் காக்க

ஐவிரல் அடியினை அருள்வேல் காக்க

கைகளி ரண்டும் கருணைவேல் காக்க

 

முன்கையி ரண்டும் முரண்வேல் காக்க

பின்கையி ரண்டும் பின்னவள் இருக்க

நாவில் சரஸ்வதி நற்றுணை யாக

நாபிக் கமலம் நல்வேல் காக்க

முப்பால் நாடியை முனைவேல் காக்க

 

எப்பொழு தும்எனை எதிர்வேல் காக்க

அடியேன் வதனம் அசைவுள நேரம்

கடுகவே வந்து கனகவேல் காக்க

வரும்பகல் தன்னில் வச்சிரவேல் காக்க

அரையிருள் தன்னில் அனையவேல் காக்க

முருகன் ஏன் இரண்டு திருமணம் செய்துக் கொண்டார் தெரியுமா?

 

ஏமத்தில் சாமத்தில் எதிர்வேல் காக்க

தாமதம் நீக்கிச் சதுர்வேல் காக்க

காக்க காக்க கனகவேல் காக்க

நோக்க நோக்க நொடியில் நோக்க

தாக்க தாக்க தடையறக் தாக்க

 

பார்க்க பார்க்க பாவம் பொடிபட

பில்லி சூனியம் பெரும்பகை அகல

வல்ல பூதம் வலாட்டிகப் பேய்கள்

அல்லற் படுத்தும் அடங்கா முனியும்

பிள்ளைகள் தின்னும் புழக்கடை முனியும்

 

கொள்ளிவாய்ப் பேய்களும், குறளைப் பேய்களும்

பெண்களைத் தொடரும் பிரமராட் சதரும்

அடியனைக் கண்டால் அலறிக் கலங்கிட

இரிசு காட்டேரி இத்துன்ப சேனையும்

எல்லிலும் இருட்டிலும் எதிர்ப்படும் அண்ணரும்

 

கனபூசை கொள்ளும் காளியோ டனைவரும்

விட்டாங் காரரும் மிகுபல பேய்களும்

தண்டியக் காரரும் சண்டாளர் களும்

என்பெயர் சொல்லவும் இடிவிழுந் தோடிட

 

ஆனை யடியினில் அரும்பா வைகளும்

பூனை மயிரும் பிள்ளைகள் என்பும்

நகமும் மயிரும் நீண்முடி மண்டையும்

பாவைக ளுடனே பலகல சத்துடன்

 

மனையிற் புதைத்த வஞ்சனை தனையும்

ஒட்டியச் செருக்கும் ஒட்டிய பாவையும்

காசும் பணமும் காவுடன் சோறும்

ஓதும் அஞ்சனமும் ஒருவழிப் போக்கும்

 

அடியனைக் கண்டால் அலைந்து குலைந்திட

மாற்றார் வஞ்சகர் வந்து வணங்கிட

காலதூ தாளெனைக் கண்டாற் கலங்கிட

அஞ்சி நடுங்கிட அரண்டு புரண்டிட

 

வாய்விட் டலறி மதிகெட் டோட

படியினில் முட்ட பாசக் கயிற்றால்

கட்டுடன் அங்கம் கதறிடக் கட்டு

கட்டி உருட்டு கைகால் முறிய

 

கட்டு கட்டு கதறிடக் கட்டு

முட்டு முட்டு விழிகள் பிதுங்கிட

செக்கு செக்கு செதில் செதிலாக

சொக்கு சொக்கு சூர்ப்பகைச் சொக்கு

 

குத்து குத்து கூர்வடி வேலால்

பற்று பற்று பகலவன் தணலெரி

தணலெரி தணலெரி தணலது வாக

விடு விடு வேலை வெகுண்டது வோடப்

 

புலியும் நரியும் புன்னரி நாயும்

எலியும் கரடியும் இனித் தொடர்ந் தோட

தேளும் பாம்பும் செய்யான் பூரான்

கடிவிட விஷங்கள் கடித்துய ரங்கம்

 

ஏறிய விஷங்கள் எளிதினில் இறங்க

ஒளிப்புஞ் சுளுக்கும் ஒருதலை நோயும்

வாதஞ் சயித்தியம் வலிப்புப் பித்தம்

குலைசயங் குன்மம் சொக்குச் சிரங்கு

 

குடைச்சல் சிலந்தி குடல்விப் புருதி

பக்கப் பிளவை படர்தொடை வாழை

கடுவன் படுவன் கைத்தாள் சிலந்தி

பற்குத் தரணை பருஅரை யாப்பும்

 

எல்லாப் பிணியும் என்றனைக் கண்டால்

நில்லா தோட நீஎனக் கருள்வாய்

ஈரேழு உலகமும் எனக் குறவாக

ஆணும் பெண்ணும் அனைவரும் எனக்கா

 

மண்ணா ளரசரும் மகிழ்ந்துற வாகவும்

உன்னைத் துதிக்க உன் திரு நாமம்

சரவண பவனே சைலொளி பவனே

திரிபுர பவனே திகழொளி பவனே

 

பரிபுர பவனே பவமொளி பவனே

அரிதிரு மருகா அமரா வதியைக்

காத்துத் தேவர்கள் கடும்சிறை விடுத்தாய்

கந்தா குகனே கதிர்வே லவனே

 

கார்த்திகை மைந்தா கடம்பா கடம்பனை

இடும்பனை யழித்த இனியவேல் முருகா

தனிகா சலனே சங்கரன் புதல்வா

கதிர்கா மத்துறை கதிர்வேல் முருகா

 

பழநிப் பதிவாழ் பாலகு மாரா

ஆவினன் குடிவாழ் அழகிய வேலா

செந்தின்மா மலையுறும் செங்கல்வ ராயா

சமரா புரிவாழ் சண்முகத் தரசே

 

 

காரார் குழலாள் கலைமகள் நன்றாய்

என்நா இருக்க யானுனைப் பாட

எனைத் தொடர்ந்திருக்கும் எந்தை முருகனைப்

பாடினேன் ஆடினேன் பரவச மாக

 

ஆடினேன் ஆடினேன் ஆவினன் பூதியை

நேச முடன்யான் நெற்றியில் அணிய

பாச வினைகள் பற்றது நீங்கி

உன்பதம் பெறவே உன்னரு ளாக

 

அன்புடன் இரட்சி அன்னமுஞ் சொன்னமும்

மெத்தமெத் தாக வேலா யுதனார்

சித்திபெற் றடியேன் சிறப்புடன் வாழ்க

வாழ்க வாழ்க மயிலோன் வாழ்க

 

வாழ்க வாழ்க வடிவேல் வாழ்க

வாழ்க வாழ்க மலைக்குரு வாழ்க

வாழ்க வாழ்க மலைக்குற மகளுடன்

வாழ்க வாழ்க வாரணத் துவசம்

 

வாழ்க வாழ்கஎன் வறுமைகள் நீங்க

எத்தனை குறைகள் எத்தனை பிழைகள்

எத்தனை அடியேன் எத்தனை செயினும்

பெற்றவன் நீகுரு பொறுப்பது உன்கடன்

 

பெற்றவள் குறமகள் பெற்றவ ளாமே

பிள்ளையென் றன்பாய்ப் பிரிய மளித்து

மைந்தனென் மீதுன் மனமகிழ்ந் தருளித்

தஞ்சமென் றடியார் தழைத்திட அருள்செய்

 

கந்தர் சஷ்டி கவசம் விரும்பிய

பாலன் தேவ ராயன் பகர்ந்ததைக்

காலையில் மாலையில் கருத்துடன் நாளும்

ஆசா ரத்துடன் அங்கந் துலக்கி

 

நேசமுடன் ஒரு நினைவது வாகிக்

கந்தர் சஷ்டிக் கவசம் இதனைச்

சிந்தை கலங்காது தியானிப் பவர்கள்

ஒருநாள் முப்பத் தாறுருக் கொண்டு

ஓதியே செபித்து உகந்துநீ றணிய

 

அஷ்டதிக் குள்ளோர் அடங்கிலும் வசமாய்த்

திசைமன்ன ரெண்மர் சேர்ந்தங்கு அருளுவர்

மற்றவ ரல்லாம் வந்து வணங்குவர்

 

நவகோள் மகிழ்ந்து நன்மை யளித்திடும்

நவமதனெனவும் நல்லெழில் பெறுவர்

எந்த நாளுமீ ரட்டாய் வாழ்வார்

கந்தர்கை வேலாம் கவசத் தடியை

 

வழியாய்க் காண மெய்யாய் விளங்கும்

விழியாற் காண வெருண்டிடும் பேய்கள்

பொல்லா தவரைப் பொடிபொடி யாக்கும்

நல்லோர் நினைவில் நடனம் புரியும்

 

சர்வ சத்ரு சங்கா ரத்தடி

அறிந்தென துள்ளம் அஷ்ட லட்சுமிகளில்

வீரலட் சுமிக்கு விருந்துண வாகச்

சூரபத் மாவைத் துணித்தகை யதனால்

இருபத் தேழ்வர்க் குவந்தமு தளித்த

 

குருபரன் பழநிக் குன்றினி லிருக்கும்

சின்னக் குழந்தை சேவடி போற்றி!

எனைத்தடுத் தாட்கொள என்றன துள்ளம்

மேவிய வடிவுறும் வேலவா போற்றி!

 

தேவர்கள் சேனா பதியே போற்றி!

குறமகள் மனமகிழ் கோவே போற்றி!

திறமிகு திவ்விய தேகா போற்றி!

இடும்பா யுதனே இடும்பா போற்றி!

 

கடம்பா போற்றி கந்தா போற்றி!

வெற்றி புனையும் வேலே போற்றி!

உயர்கிரி கனக சபைக்கோ ரரசே!

மயில் நட மிடுவோய் மலரடி சரணம்!

 

சரணம் சரணம் சரவண பவஓம்

சரணம் சரணம் சண்முகா சரணம்

Chellamma Lyric Song in Tamil – Doctor Movie | Sivakarthikeyan | Anirudh Ravichande

kandha sasti kavasam lyrics in tamil


kandha sasti kavasam lyrics in tamil

Tutipporkku valvinai pom; tunpampom; nencil

patipporkkuc celvam palittuk-katittonkum

nistaiyun kaikutum, nimalararul kantar

casti kavacam tanai.

 

Amara ritartira amaram purinta

kumaranati nence kuri.

castiyai nokkac saravana pavanar

cistaruk kutavum cenkatir velon

patam irantil panmanic catankai

kitam patak kinkini yata

 

maiyal natananceyyum mayilva kananar

kaiyil velal enaik kakkaven ruvantu

varavara vela yutanar varuka

varuka varuka mayilon varuka

 

intiran mutala enticai porra

mantira vativel varuka varuka!

Vacavan maruka varuka varuka

necak kuramakal ninaivon varuka

 

arumukam pataitta aiya varuka

niritum velavan nittam varuka

cirakiri velavan cikkiram varuka!

Saravana pavanar catutiyil varuka

 

ravana pavaca ra ra ra ra ra ra ra

rivana pavaca ri ri ri ri ri ri ri

vinapava saravana vira namonama

nipava saravana niranira nirena

 

vacura vanapa varuka varuka

acurar kutiketutta aiya varuka

ennai alum ilaiyon kaiyil

panniran tayutam pacan kucamum

 

paranta vilikal panniran tilanka

viraintenaik kakka velon varuka

aiyum kiliyum ataivutan cavvum

uyyoli cauvum uyirain kiliyum

 

kiliyun cauvum kilaroli yaiyum

nilaiper renmun nittamum olirum

canmukan niyum taniyoli yovvum

kuntali yanciva kukan tinam varuka!

 

Aru mukamum animuti arum

niritu nerriyil ninta puruvamum

panniru kannum pavalaccev vayum

nanneri nerriyil navamanic cuttiyum

 

iraru ceviyil ilakukun talamum

ariru tinpuyat talakiya marpil

palpu sanamum patakkamum tarittu

nanmani punta navaratna malaiyum

 

muppuri nulum muttani marpum

ceppala kutaiya tiruvayi runtiyum

tuvanta marunkil cutarolip pattum

navarattinam patitta narci ravum

 

irutotai yalakum inaimulan talum

tiruvati yatanil cilampoli mulanka

cekakana cekakana cekakana cekana

mokamoka mokamoka mokamoka mokena

 

nakanaka nakanaka nakanaka nakena

tikukuna tikutiku tikukuna tikuna

rararara rararara rararara rarara

riririri riririri riririri ririri

 

tutututu tutututu tutututu tututu

takutaku tikutiku tanku tinkuku

vintu vintu mayilon vintu

muntu muntu murukavel muntu

 

enranai yalum erakac celva

maintan ventum varamakiln tutavum

lala lala lala vecamum

lila lila lila vino tanenru

 

un tiruvatiyai urutiyen rennum

entalai vaittun inaiyati kakka

ennuyirk kuyiram iraivan kakka

panniru viliyal palanaik kakka

 

atiyen vatanam alakuvel kakka

potipunai nerriyaip punitavel kakka

katirvel irantum kanninaik kakka

viticevi irantum velavar kakka

 

nacikali rantum nalvel kakka

peciya vaytanaip peruvel kakka

muppat tirupal munaivel kakka

ceppiya navaic cevvel kakka

 

kannami rantum katirvel kakka

ennilan kaluttai iniyavel kakka

marpai ratna vativel kakka

cerila mulaimar tiruvel kakka

 

vative lirutol valamperak kakka

pitarika litantum peruvel kakka

alakutan mutukai arulvel kakka

palupati narum paruvel kakka

 

verrivel vayirrai vilankave kakka

cirritai yalakurac cevvel kakka

nanan kayirrai nalvel kakka

ankuri yirantum ayilvel kakka

 

pitta mirantum peruvel kakka

vattak kutattai valvel kakka

panait totai irantum paruvel kakka

kanaikkal mulantal katirvel kakka

aiviral atiyinai arulvel kakka

kaikali rantum karunaivel kakka

 

munkaiyi rantum muranvel kakka

pinkaiyi rantum pinnaval irukka

navil carasvati narrunai yaka

napik kamalam nalvel kakka

 

muppal natiyai munaivel kakka

eppolu tumenai etirvel kakka

atiyen vatanam acaivula neram

katukave vantu kanakavel kakka

varumpakal tannil vacciravel kakka

araiyirul tannil anaiyavel kakka

 

murukan en irantu tirumanam ceytuk kontar teriyuma?

Emattil camattil etirvel kakka

tamatam nikkic caturvel kakka

kakka kakka kanakavel kakka

 

nokka nokka notiyil nokka

takka takka tataiyarak takka

parkka parkka pavam potipata

pilli cuniyam perumpakai akala

valla putam valattikap peykal

allar patuttum atanka muniyum

pillaikal tinnum pulakkatai muniyum

 

kollivayp peykalum, kuralaip peykalum

penkalait totarum piramarat catarum

atiyanaik kantal alarik kalankita

iricu katteri ittunpa cenaiyum

ellilum iruttilum etirppatum annarum

 

kanapucai kollum kaliyo tanaivarum

vittan kararum mikupala peykalum

tantiyak kararum cantalar kalum

enpeyar collavum itivilun totita

 

anai yatiyinil arumpa vaikalum

punai mayirum pillaikal enpum

nakamum mayirum ninmuti mantaiyum

pavaika lutane palakala cattutan

 

manaiyir putaitta vancanai tanaiyum

ottiyac cerukkum ottiya pavaiyum

kacum panamum kavutan corum

otum ancanamum oruvalip pokkum

 

atiyanaik kantal alaintu kulaintita

marrar vancakar vantu vanankita

kalatu talenaik kantar kalankita

anci natunkita arantu purantita

 

vayvit talari matiket tota

patiyinil mutta pacak kayirral

kattutan ankam kataritak kattu

katti uruttu kaikal muriya

 

kattu kattu kataritak kattu

muttu muttu vilikal pitunkita

cekku cekku cetil cetilaka

cokku cokku curppakaic cokku

 

kuttu kuttu kurvati velal

parru parru pakalavan tanaleri

tanaleri tanaleri tanalatu vaka

vitu vitu velai vekuntatu votap

 

puliyum nariyum punnari nayum

eliyum karatiyum init totarn tota

telum pampum ceyyan puran

kativita visankal katittuya rankam

 

eriya visankal elitinil iranka

olippun culukkum orutalai noyum

vatan cayittiyam valippup pittam

kulaicayan kunmam cokkuc ciranku

 

Kutaiccal cilanti kutalvip puruti

pakkap pilavai patartotai valai

katuvan patuvan kaittal cilanti

parkut taranai paruarai yappum

 

ellap piniyum enranaik kantal

nilla tota nienak karulvay

irelu ulakamum enak kuravaka

anum pennum anaivarum enakka

 

manna laracarum makilntura vakavum

unnait tutikka un tiru namam

saravana pavane cailoli pavane

tiripura pavane tikaloli pavane

 

paripura pavane pavamoli pavane

aritiru maruka amara vatiyaik

kattut tevarkal katumcirai vituttay

kanta kukane katirve lavane

 

karttikai mainta katampa katampanai

itumpanai yalitta iniyavel muruka

tanika calane caṅkaran putalva

katirka matturai katirvel muruka

 

palanip patival palaku mara

avinan kutival alakiya vela

centinma malaiyurum ceṅkalva raya

camara purival canmukat tarace

 

karar kulalal kalaimakal nanray

enna irukka yanunaip pata

enait totarntirukkum entai murukanaip

patinen atinen paravaca maka

atinen atinen avinan pūtiyai

neca mutanyan nerriyil aniya

paca vinaikal parratu niṅki

unpatam perave unnaru laka

 

anputan iratci annamuñ connamum

mettamet taka vela yutanar

cittiper ratiyen cirapputan valka

valka valka mayilon valka

 

valka valka vativel valka

valka valka malaikkuru valka

valka valka malaikkura makalutan

valka valka varanat tuvacam

 

valka valkaen varumaikal niṅka

ettanai kuraikal ettanai pilaikal

ettanai atiyen ettanai ceyinum

perravan nikuru poruppatu unkatan

 

perraval kuramakal perrava lame

pillaiyen ranpayp piriya malittu

maintanen mitun manamakiln tarulit

tañcamen ratiyar talaittita arulcey

 

kantar caṣti kavacam virumpiya

palan teva rayan pakarntataik

kalaiyil malaiyil karuttutan nalum

aca rattutan aṅkan tulakki

 

necamutan oru ninaivatu vakik

kantar caṣtik kavacam itanaic

cintai kalaṅkatu tiyanip pavarkal

orunal muppat taruruk kontu

otiye cepittu ukantuni raniya

 

 

aṣtatik kullor ataṅkilum vacamayt

ticaimanna renmar cerntaṅku aruluvar

marrava rallam vantu vanaṅkuvar

 

navakol makilntu nanmai yalittitum

navamatanenavum nallelil peruvar

enta nalumi rattay valvar

kantarkai velam kavacat tatiyai

 

valiyayk kana meyyay vilaṅkum

viliyar kana veruntitum peykal

polla tavaraip potipoti yakkum

nallor ninaivil natanam puriyum

 

carva catru caṅka rattati

arintena tullam aṣta latcumikalil

viralat cumikku viruntuna vakac

cūrapat mavait tunittakai yatanal

irupat telvark kuvantamu talitta

 

kuruparan palanik kunrini lirukkum

cinnak kulantai cevati porri!

Enaittatut tatkola enrana tullam

meviya vativurum velava porri!

 

Tevarkal cena patiye porri!

Kuramakal manamakil kove porri!

Tiramiku tivviya teka porri!

Itumpa yutane itumpa porri!

 

Katampa porri kanta porri!

Verri punaiyum vele porri!

Uyarkiri kanaka capaikko rarace!

Mayil nata mituvoy malarati caranam!

 

Saranam Saranam saravana pavaom

Saranam Saranam sanmuka caranam

kandha sasti kavasam lyrics in tamil

  🔘☑️ Dear Teachers / Educational WhatsApp Group Admins Please add this Number 9843730782 to receive News from intamil24.com

Post a Comment

0 Comments